วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552

การโคลนฮาร์ดดิสก์ด้วยนอร์ตันโกสต์ผ่านระบบแลน ตอนที่ 3

เมื่อเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้ว ก็มาเริ่มกันเลยครับ โดยตอนนี้ผมจะพูดถึงการโคลนแบบเครื่องต่อเครื่อง หรือ peer to peer ก่อนนะครับ

การโคลนแบบ peer to peer เป็นการโคลนจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบแลน โดยผมขอเรียกเป็นเครื่อง master กับเครื่อง slave ละกันนะครับ เพื่อให้สอดคล้องกับชนิดของฮาร์ดดิสก์ในโปรแกรมโกสต์
โดยเราจะทำการโคลนฮาร์ดดิสก์เครื่อง master ไปยังเครื่อง slave ซึ่งมีวิธีการดังนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น
1. คอมพ์ที่ใช้งานสามารถตั้งค่าให้บู๊ตจาก USB-HDD ได้
2. มีการ์ดแลนเพียงตัวเดียว หากมีการติดตั้งมากกว่า 1 ให้เอาออกให้เหลือเพียง 1 ตัว
3. ข้อมูลที่ทำการโคลนมีข้อมูลไม่เกินความจุของฮาร์ดดิสก์ที่จะโคลน
4. วงแลนมี DHCP จ่าย IP ให้เครื่องลูก

เครื่อง slave - เครื่องที่เราต้องการโคลน
1. เสียบแฟลชไดร์ฟที่เราทำไว้กับเครื่อง แล้วเปิดเครื่อง
2. เข้าไปตั้งค่าใน BIOS ให้บู๊ตด้วย USB-HDD เป็นอันดับแรก แล้วบันทึกค่าที่ตั้งไว้


3. เครื่องจะบู๊ตผ่านแฟลชไดร์ฟ และแสดงหน้าจอดังภาพ

4. โปรแกรมจะค้นหาการ์ดแลน และแสดงชื่อให้เห็น

5. ให้รอ 20 วินาทีหรือกดแป้น ESC เพื่อทำงานต่อไป
6. โปรแกรมจะร้องขอ IP address จาก DHCP
7. เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว โปรแกรมจะแสดง C:\ ซึ่งสามารถถอดแฟลชไดร์ฟออกได้เลย
8. พิมพ์คำสั่ง ghost และกดแป้น ENTER เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนอร์ตันโกสต์
9. ใช้แป้นลูกศรเลื่อนคำสั่งไปที่ Peer to peer > TCP/IP > Slave แล้วกดแป้น ENTER

10. โปรแกรมจะแสดงหมายเลข IP ของเครื่อง


เครื่อง master - เครื่องฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับ
1. เสียบแฟลชไดร์ฟที่เราทำไว้กับเครื่อง แล้วเปิดเครื่อง
2. เข้าไปตั้งค่าใน BIOS ให้บู๊ตด้วย USB-HDD เป็นอันดับแรก แล้วบันทึกค่าที่ตั้งไว้
3. เครื่องจะบู๊ตผ่านแฟลชไดร์ฟ และแสดงหน้าจอดังภาพ
4. โปรแกรมจะค้นหาการ์ดแลน และแสดงชื่อให้เห็น
5. ให้รอ 20 วินาทีหรือกดแป้น ESC เพื่อทำงานต่อไป
6. โปรแกรมจะร้องขอ IP address จาก DHCP
7. เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว โปรแกรมจะแสดง C:\ ซึ่งสามารถถอดแฟลชไดร์ฟออกได้เลย
8. พิมพ์คำสั่ง ghost และกดแป้น ENTER เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนอร์ตันโกสต์
9. ใช้แป้นลูกศรเลื่อนคำสั่งไปที่ Peer to peer > TCP/IP > Master แล้วกดแป้น ENTER

10. ให้ใส่หมายเลข IP ของเครื่อง slave ในกล่องข้อความ แล้วกดแป้น ENTER

11. <ไว้มาเขียนเพิ่มนะครับ ไปหารูปก่อน>

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552

การโคลนฮาร์ดดิสก์ด้วยนอร์ตันโกสต์ผ่านระบบแลน ตอนที่ 2

หลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นในการโคลนมาได้เรียบร้อยแล้ว เราก็มาเตรียมแฟลชใดร์ฟให้พร้อมใช้งานกันครับ
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1 เตรียมไฟล์ระบบ
1. เปิดโปรแกรม Virtual Floppy Disk โดยการแยกไฟล์ต่าง ๆ ในไฟล์ vfd21-080206.zip ที่ดาวน์โหลดมา ได้ดังภาพ

2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ vfdwin.exe เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม VFD Control Panel

3. ที่หน้าแท็บ Driver ให้คลิกปุ่ม Install และ ปุ่ม Start ตามลำดับ

4. เปลี่ยนไปหน้าแท็บ Drive 0 แล้วคลิกปุ่ม Change... และเลือกตัวอักษรไดร์ฟตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK (ผมเลือก B เพราะเครื่องผมมีฟล็อปปี้ไดร์ฟ A อยู่แล้ว)

5. ที่ My Computer จะปรากฏฟล็อปปี้ไดร์ฟ B: เพิ่มขึ้นมา

6. กลับมาที่โปรแกรม Virtual Floppy Disk ที่หน้าแท็บ Drive 0 ให้คลิกปุ่ม Open/Create... จะปรากฏหน้าต่าง Open Virtual Floppy Image ขึ้นมา ก็ขอให้กดปุ่ม Create ได้เลย

7. ที่ My Computer ให้คลิกขวาที่ไดร์ฟ B แล้วเลือกคำสั่ง Format ... โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง Format ขึ้นมา ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าคำสั่ง Create an MS-DOS startup disk แล้วคลิกปุ่ม Start

8. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างคำเตือนขึ้นมา ก็ให้คลิกปุ่ม OK

9. เมื่อฟอร์แมตเสร็จแล้ว ให้เปิดเข้าไปดูไฟล์ในไดร์ฟ B ก็จะได้ไฟล์บู๊ตระบบดังภาพ


ส่วนที่ 2 ฟอร์แมตแฟลชไดร์ฟ
10. เสียบแฟลชไดร์ฟที่เราต้องการใช้เป็นตัวบู๊ตเข้ากับเครื่อง ข้อมูลที่มีอยู่ภายในแฟลชไดร์ฟนี้จะหายไปทั้งหมดนะครับ ควรทำสำเนาไฟล์ที่ต้องการเก็บไว้ก่อน
11. ติดตั้งโปรแกรม HP USB Disk Storage Format Tool ที่ดาวน์โหลดมา และเปิดโปรแกรมขึ้นมา

12. โปรแกรมจะเลือกแฟลชไดร์ฟที่หาพบในช่อง Device ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นแฟลชไดร์ฟอันที่ถูกต้อง
13. เลือก File system เป็น FAT 32
14. Volume label จะกำหนดหรือไม่ก็ได้ เพราะค่านี้จะถูกเขียนทับในขั้นตอนถัดไป
15. คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Create a DOS start disk และเลือกไดร์ฟ B:\ ในช่อง using DOS system files located at:
16. คลิกปุ่ม Start เพื่อฟอร์แมตและสร้างไฟล์ระบบ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเตือน ก็ให้คลิกปุ่ม Yes
17. เมื่อโปรแกรมฟอร์แมตแฟลชไดร์ฟเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่างสรุปขึ้นมา ก็ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง
18. ปิดโปรแกรม HP USB Disk Storage Format Tool และ VFD Control Panel โดยการปิดโปรแกรม VFD ทำได้ดังนี้
19. ที่หน้า Drive 0 คลิกปุ่ม Close แล้วตอบ No แล้วเปลี่ยนไปหน้าแท็บ Driver ให้คลิกปุ่ม Stop และ Uninstall ตามลำดับ จากนั้นก็ปิดหน้าต่างโปรแกรมได้เลย

ส่วนที่ 3 ทำแฟลชไดร์ฟให้บู๊ตได้
20. แยกไฟล์ netboot64.zip ที่ดาวน์โหลดมาจะได้ไฟล์ต่าง ๆ ดังภาพ

21. ดับเบิลคลิกไฟล์ MakeDisk.bat เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา

22. เคาะแป้นพิมพ์ใด ๆ เพื่อเปลี่ยนไปอีกหน้าจอหนึ่ง
23. ให้ใส่ตัวอักษรไดร์ฟของแฟลชไดร์ฟที่เราฟอร์แมตในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ในที่นี้ของผมเป็นไดร์ฟ f: แล้วกดแป้น Enter

24. พิมพ์คำว่า USB เพื่อบอกว่าไดร์ฟที่เราระบุเป็น USB ไดร์ฟ แล้วกดแป้น Enter 2 ครั้ง

25. โปรแกรมจะเริ่มคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นไปยังแฟลชไดร์ฟที่เราระบุ หากโปรแกรมแสดงข้อความแบบนี้ให้กดปิดหน้าต่างโปรแกรมได้เลย


ส่วนที่ 4 ปรับแต่งคำสั่ง
26. ติดตั้งโปรแกรม Ghost Solution Suite ที่ดาวน์โหลดมา

27. ในขั้นตอนการติดตั้งให้เลือกติดตั้งเฉพาะไฟล์ที่ต้องการใช้งานดังภาพ หรือจะติดตั้งทั้งหมดก็ได้เพียงแต่จะเสียเวลาเปล่า ๆ

28. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เปิด Windows Explorer และเข้าไปที่ C:\Program Files\Symantec\Ghost และคัดลอกไฟล์ ghost.exe, ghostsrv.exe และ ghstwalk.exe ไปไว้ที่ C:\ghost

29. เมื่อคัดลอกไฟล์ที่ต้องการทั้ง 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ uninstall โปรแกรม Ghost Solution Suite ออกไปได้เลย
30. จากนั้นคัดลอกไฟล์ ghost.exe และ ghstwalk.exe จาก C:\ghost ไปไว้ที่ F:\NetBoot\FileCopy

31. เปิดไฟล์ CONFIG.SYS ที่ F:\ ขึ้นมา

32. แก้ไขตัวเลขในบรรทัดที่ 3 จากด้านล่าง โดยแก้จาก 8192k เป็น 16384k แล้วบันทึก และปิดไฟล์ไป


เป็นอันเรียบร้อยในการเตรียมแฟลชไดร์ฟสำหรับบู๊ตผ่านแลน จริง ๆ ยังมีเทคนิคการเขียนแบตช์ไฟล์ให้ทำงานอัตโนมัติอยู่ แต่ผมขอข้ามไปนะครับ

แล้วตอนต่อไปมาเรียนรู้วิธีการโคลนกันครับ

การโคลนฮาร์ดดิสก์ด้วยนอร์ตันโกสต์ผ่านระบบแลน ตอนที่ 1

โปรแกรมนอร์ตันโกสต์เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการโคลนฮาร์ดดิสก์ สมัยที่ผมเคยเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน
ปัญหาหนึ่งในห้องเรียนก็คือ หลังจากสอนนักเรียนในแต่ละรุ่นจบลง คอมพิวเตอร์ที่ให้นักเรียนใช้จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก ทำให้เวลาสอน เมื่อบอกให้นักเรียนทำตามตัวอย่างที่ผมทำให้ดู
นักเรียนบางคนไม่สามารถทำตามได้ เนื่องจากหน้าจอ แถบเครื่องมือ หรือค่าเริ่มต้นของโปรแกรมได้ถูกปรับเปลี่ยนไป ไม่เหมือนกันซักเครื่อง ทำให้ต้องเสียเวลาเดินไปดูที่โต๊ะ และปรับเปลี่ยนกลับมาให้เหมือนเดิม

ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้การ์ดอันดู แต่โรงเรียนที่ผมสอนนั้นไม่ได้จัดซื้อมาใช้ ดังนั้นทุก ๆ สัปดาห์ผมจึงต้องโคลนอาร์ดดิสก์ทุกเครื่องใหม่ ให้เหมือนกัน ตอนนั้นก็ใช้วิธีถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาทำการโคลน
หรือโคลนผ่านสาย LPT โดยใช้แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ในการเริ่มต้นระบบ วิธีการก็ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ทุกเครื่องแล้วเปิดเครื่อง จากนั้นโปรแกรมก็จะทำตามแบตช์ไฟล์ที่เราเขียนไว้ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีก็เสร็จเรียบร้อยทั้งระบบ
เนื่องจากฮาร์ดดิสก์สมัยนั้น 100 กว่าเม็กแค่นั้นเอง

มาสมัยนี้ฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟก็ไม่เป็นที่นิยมกันแล้ว โดยเครื่องคอมฯรุ่นใหม่ ๆ จะมาพร้อมกับซีดีรอมไดร์ฟ และเมมโมรี่การ์ดรีดเดอร์สเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเครื่องในห้องเรียนหรือตามร้านเกมส์บางแห่งก็จะไม่มีทั้งสองไดร์ฟนี้
แล้วจะทำอย่างไร? ก็ใช้ความสามารถของคอมพ์รุ่นใหม่ที่สามารถบู๊ตด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมผ่านพอร์ต USB นั่นเอง โดยอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมและมีราคาไม่แพงก็คือ แฟรชไดร์ฟนั่นเอง

สมมุติว่าคอมพ์ในร้านหรือในห้องเรียนไม่มีฟล็อปปี้ไดร์ฟและซีดีรอมไดร์ฟเลย แต่ทุกเครื่องมีพอร์ด USB และ BIOS ของเครื่องสามารถบู๊ตผ่านอุปกรณ์ USB ได้ ถ้าคอมพ์คุณอายุไม่เกิน 5 ปีคาดว่าสามารถบู๊ดผ่านอุปกรณ์ USB ได้ทั้งหมด
แต่ถ้าคอมพ์คุณไม่สามารถบู๊ตผ่านอุปกรณ์ USB ได้แนะนำให้ทำการโคลนแบบเดิมคือถอดฮาร์ดดิสก์มาต่อโดยตรง สมัยก่อนผมใช้ฮาร์ดดิสก์แร็คที่ใส่ในช่องซีดีรอม และสามารถไขกุญแจถอดเอาฮาร์ดดิสก์ออกไปต่อกับเครื่องอื่น ๆ ได้

อุปกรณ์ที่ต้องมี
1. คอมพิวเตอร์ที่สามารถบู๊ตผ่านอุปกรณ์ USB ได้ และติดตั้งการ์ดแลนที่เชื่อมต่อกับระบบแลนที่ใช้งานได้
2. แฟลชไดร์ฟขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 32 เมก
3. โปรแกรมที่จำเป็นตามรายละเอียดด้านล่าง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ส เอ็กซ์พี

ความเร็วของการโคลนขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. สายแลนคุณภาพดี สายแลนปลอมหรือคุณภาพต่ำ ก็เหมือนในโฆษณาสายแลนยี่ห้อนึง ที่ช้าเป็นเต่าไงครับ แนะนำให้เอาไปปล่อย ;P
2. สวิตช์คุณภาพดี ไม่ใช่ฮับ เพราะการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วต่างกันมาก
3. หากเป็นฮาร์ดดิสก์ IDE ต้องมั่นใจว่าสายเชื่อมต่อมีความเร็วตรงกับสเปคฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ถูกต้อง

เมื่อตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ครบและฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ มีความพร้อมแล้ว ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ต่อไปนี้มาไว้
1. Ghost Solution Suite ขนาด 434 MB
2. Virtual Floppy Drive ขนาด 140 KB
3. HP USB Disk Storage Format Tool ขนาด 1.97 MB
3. Netbootdisk ขนาด 1.3 MB

ก็ดาวน์โหลดมาให้พร้อมนะครับ แล้วค่อยมาต่อกันในตอน 2

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

สวัสดีวันสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้คนไทยมีความสุขน้อยที่สุด อันเนื่องมาจากการประท้วงของกลุ่มก่อความไม่สงบ

จากสถานการณ์ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา วิเคราะห์ได้ว่าคุณทักษิณได้ตัดสินใจไม่กลับประเทศไทยแล้ว และพยายามหาทางลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศ โดยพยายามสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อจะได้มีเหตุในการขอลี้ภัย และไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศ

ปัจจุบัน ทหาร ตำรวจ ด้อยประสิทธิภาพในการวางแผนทำงานลงมาก แทนที่จะยึดมั่นในการรักษากฎหมาย กลับเป็นกลัวความผิดที่จะตามมา ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความเชื่อมั่นในผู้บังคับบํญชา ที่ไม่แน่ใจว่าหากตนทำตามกฎหมายแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถปกป้องตนเองได้หรือไม่

การรับมือกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสามารถกระทำได้ไม่ยากนัก เพราะจุดอ่อนของกลุ่มก่อความไม่สงบครั้งนี้ อยู่ที่การกระจายกันทำงาน ไร้เอกภาพ หากมีการวางแผนที่ดีก็สามารถจัดการได้โดยง่าย โดยเริ่มจาก
1. การปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อโดดเดี่ยว
2. การตัดเสบียง ทั้งน้ำและอาหาร เพื่อลดทอนขวัญและกำลังใจ
3. การปล่อยข่าวลือเพื่อสร้างความสับสน และแตกแยก
4. การกดดันให้กระทำความผิด เพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลัง
5. การเปิดช่องให้แยกย้ายกลับ
6. การใช้กำลังเข้าจับกุม

โดยขอให้ติดตามแกนนำกลุ่มให้ใกล้ชิด เพราะเมื่อใดที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงมากขึ้น คาดว่ากลุ่มแกนนำจะหนีออกนอกประเทศเพื่อไปย้ายไปอยู่กับคุณทักษิณเป็นแน่แท้ เพราะขณะนี้กลุ่มแกนนำคงเริ่มรู้ตัวแล้วว่า โอกาสชนะคงเป็นไปได้ยาก เพียงแต่สถานการณ์ขนะนี้พาไป

แล้วจะมีทางที่จะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้หรือไม่ หนทางยังมีอยู่หากคนไทยทุกคนออกมาต่อต้าน ผมขอเน้นว่าคนไทยทุกคน ไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อเหลือง เพราะถ้าเสื้อเหลืองออกหน้าก็จะเกิดความรุนแรงอีกแน่

กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามสร้างความชอบธรรมในการก่อความไม่สงบ ว่าเป็นตัวแทนส่วนใหญ่ของคนไทย แต่ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ตัวจริงออกมาต่อต้านการกระทำดังกล่าว ผมคิดว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ คงสงบลงโดยไม่มีความรุนแรง

เพียงแต่จะมีใครออกหน้าล่ะ กลุ่มนักศึกษาหรือ? กลุ่มพ่อค้าหรือ? กลุ่มชาวบ้านทั่วไปหรือ? ขณะนี้ยังมองไม่เห็น

เหตุที่คนไทยปัจจุบันมีความคิดและการกระทำที่เห็นแก่ตัว อยากเด่นอยากดัง ไร้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ผมมองว่าเกิดจากสื่อโทรทัศน์ของไทยที่ปลูกฝังความคิดให้ โดยเฉพาะละครต่าง ๆ ทั้งละครจีน ที่ปลูกฝังความต้องการเป็นฮีโร่ เด่นดัง เก่งคนเดียว ละครไทย ที่ปลูกฝังการแก่งแย่งชิงดี เห็นใครดีกว่าเป็นไม่ได้

ซึ่งหากปล่อยไว้แบบนี้อีก 10 ปี 20 ปีข้างหน้า คนไทยก็จะมีสภาพการณ์ที่เลวร้ายมากกว่านี้อย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นหากพ้นวิกฤตนี้ไปแล้ว ผมอยากให้รัฐมองถึงอนาคตของคนไทยในอีก 20-30 ปีข้างหน้า และลงมาควบคุมละครต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตของลูกหลานคนไทย

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

ทางออกอยู่ที่ไหน

ช่วงนี้ถามใคร ใคร ๆ ก็กังวลกับสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภายนอกและภายในประเทศ วิตกกังวลกับการว่างงาน คนที่ทำงานอยู่ ก็กังวลว่าอาจจะถูกเลิกจ้าง คนที่หางาน ก็กังวลว่าจะไม่ได้งานทำ

ผมมานั่งคิดดู กลับพบว่าเป็นโอกาสของคนไทยด้วยซ้ำ แล้วมีโอกาสอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แต่ขณะนี้พบว่าตลาดผู้ซื้อใหญ่ของไทยซึ่งก็คือ สหรัฐอเมริกาเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลง เนื่องจากเกิดความไม่มั่นในฐานะการงาน และเงินของตนเอง ที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ให้ทั้งกับภาคเอกชนและบุคคล จนรัฐบาลต้องเข้ามาเป็นผู้ดูแล เช่นเดียวกับประเทศไทย

เมื่อคนเกิดภาวะไม่มั่นใจเช่นนี้ พฤติกรรมในการใช้จ่ายย่อมเปลี่ยนไป การใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ปัจจัยสี่ (อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค)

แล้วทำอย่างไรจะประหยัดงบในการใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ได้มากที่สุด หนึ่งก็ต้องซื้อเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพ การผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในราคาที่ต่ำ

แล้วมีหรือ? ของราคาถูก คุณภาพสูง หาได้ที่ไหนล่ะ

คำตอบคือ ก็สินค้าจากเมืองไทยที่ล่ะ ที่เราต้องหันมาเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าให้สูงสุด ได้มาตรฐาน ISO ทุกตัว รวมไปถึง SA ด้วย

อาหาร - ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตอาหารป้อนชาวโลกอยู่แล้ว นอกจากอาหารที่เป็นวัตถุดิบแล้ว อาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ ก็ต้องพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพทัดเทียมได้

ที่อยู่อาศัย - ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ดี เหมาะแก่การเข้ามาท่องเที่ยว พักอาศัยแบบโฮมสเตย์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ และคนไทยก็พร้อมต้อนรับชาวต่างชาติทุกประเทศ ยกเว้นแอฟริกา อย่าไปต้อนรับมาก เพราะเกินครึ่งที่เข้ามา เข้ามาทำธุรกิจผิดกฏหมาย

เครื่องนุ่งห่ม - วัตถุดิบด้านสิ่งทอเรามีมากมาย เพียงแต่ต้องออกแบบให้ตรงกับความต้องการ และมีคุณภาพสูง

ยารักษาโรค - เรามีโรงพยาบาล แพทย์ และพยาบาลมากมายทั่วประเทศ ที่พร้อมรักษาในราคาที่ถูกกว่า

ผมมองว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่นี่ล่ะ ที่จะนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นภาวะวิกฤตได้ เพียงแต่มีปัจจัย 2 ประการที่ต้องทำ คือ
1. คุณภาพ ขอให้เน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญที่สุด ลดอะไรลดได้ แต่อย่าลดคุณภาพ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุด ที่จะมีการอบรมพนักงานทุกคนในเรื่องการให้บริการ การพัฒนาสถานที่ เอา ISO ที่เคยได้มา มานั่งดูอีกครั้งว่าสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก และนำมาใช้อย่างจริงจัง เพราะผมเห็นหลาย ๆ บริษัท โดยเฉพะบริษัทคนไทยแท้ ที่ทำ ISO เพื่อจะได้ชื่อว่ามี ISO แต่ไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจังเลย เมื่อมีการประเมิน ก็จะโรยผักชีกับผู้ตรวจ เมื่อผ่าน ก็กลับไปทำตามความเคยชินเช่นเดิม
2. การประชาสัมพันธ์ เมื่อมีของดีก็ต้องอวดกันหน่อย สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ อินเตอร์เน็ต หากบริษัทใดยังไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง ก็เริ่มลงมือทำได้แล้วครับ สิ่งนี้จะเป็นโอกาสในธุรกิจ และเมื่อทำแล้วก็ขอให้ทำแบบมืออาชีพจริง ๆ หากนึกไม่ออกว่าทำแบบมืออาชีพทำอย่างไร ก็ขอให้เข้าไปดูเว็บไซต์บริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง แล้วนำมาประยุกต์ใช้ มีจุดเด่นอะไร ลิสต์ขึ้นมา 3 อย่าง แล้วก็เน้นที่ 3 อย่างนี่ล่ะ ไม่ต้องดีครอบจักรวาลหรอกครับ นอกจากเว็บไซต์แล้ว เวลาที่หน่วยงานราชการจัดโรดโชว์ต่างประเทศก็ต้องตามไปออกด้วย

ผมขอให้เน้น 2 สิ่งนี้ก่อน ส่วนอื่น ๆ ค่อยว่ากัน แต่ก็อาจมีปัญหาอยู่ว่าทั้งสองสิ่งนี้ยังไม่เห็นรายได้กลับมาทันทีทันใด ในขณะที่บริษัทก็ยังต้องจ่ายค่าจ้างพนักงาน และยอดขายบริษัทก็ตกลงไป แน่นอนก็ต้องกลับมาเรื่องการลดต้นทุน

ผมอยากให้ศึกษาเรื่องโลจิสติกส์อย่างจริงจัง หรือจ้างที่ปรึกษามาช่วย จะจากเอกชนหรือหน่วยงานราชการก็แล้วแต่

โลจิสติกส์ในความหมายผมไม่ใช่การขนส่ง แต่หมายถึงทุกกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวในองค์กร เช่น การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ก็ถือเป็นโลจิสติกส์อย่างหนึ่ง การทำงานประจำวันของพนักงาน ก็ถือเป็นโลจิสติกส์อย่างหนึ่ง ทุกขึ้นตอนการผลิตก็ถือเป็นโลจิสติกส์

ลองหาหนังสือเกี่ยวกับการผลิตแบบโตโยต้า หรือลีน มาศึกษาดูนะครับ มีแปลไทยหลายเล่ม เช่น Toyota way, Lean logistics เป็นต้น

สุดท้ายคงฝากไปถึงรัฐบาล ที่ขอให้ช่วยก็คือ
1. การพัฒนาความรู้เรื่องISO, SA และลีน ให้กับบริษัทเอกชน
2. ดึงภาคเอกชนไปร่วมโรดโชว์ตามประเทศต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาล และโฮมสเตย์
3. ปล่อยค่าเงินบาทให้ต่ำลงมากกว่านี้ ผมมองที่ 39 บาทกำลังดี

สุดท้ายนี้ เมื่อบริษัทที่ทำเกี่ยวกับปัจจัยสี่นี้ดีขึ้นแล้ว ผมเชื่อว่าจะส่งผลให้ธุรกิจอื่น ๆ ภายในประเทศดีตามไปด้วยอย่างแน่นอน